Regulamin

I. TERMINY

W obrębie niniejszego Regulaminu, następujące terminy będą miały następujące znaczenia:

„Aplikacja” – aplikacja Payzzer do zarządzania finansami, udostępniona przez n4no.com – Bartłomiej Tadych, ul. Bolesława Krzywoustego 3/1, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 558-18-20-551 dalej jako „Administrator”;
„Regulamin” – niniejszy regulamin;
„Użytkownik” – osoba posiadająca pełną zdolność prawną która poprzez akceptacje Regulaminu utworzyła Konto Użytkownika w Aplikacji. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną;
„Konto użytkownika” – oznacza bazę danych zawartą w Aplikacji i przypisaną do konkretnego Użytkownika;
„Rozliczenie” – oznacza bazę danych zawartą w Aplikacji przypisaną do Właściciela rozliczenia oraz udostępnioną innym Użytkownikom na zasadach określonych w wybranym poziomie Uprawnienia użytkownika;
„Właściciel rozliczenia” – Użytkownik który utworzył Rozliczenie w Aplikacji, posiada najwyższy poziom Uprawnień użytkownika;
„Uprawnienia użytkownika” – poziomy uprawnień określające jaki dostęp do Rozliczenia posiada Użytkownik, definiują jakie operację może wykonywać Użytkownik na Rozliczeniu. Lista dostępnych uprawnień użytkownika znajduje się pod adresem: https://payzzer.com/pl/przewodnik,uprawnienia-uzytkownikow-rozliczenia ;
„Parametry rozliczenia” – należy przez to rozumieć wariant świadczenia Usług przez Administratora w kontekście Rozliczenia wobec jego Użytkowników w nieokreślonym lub określonym okresie czasu;
„Cennik” – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie Parametrów rozliczenia dostępną pod adresem: https://payzzer.com/pl/cennik ;
„Usługa” oznacza usługę dostarczaną drogą elektroniczną przez Administratora wobec Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługa może być świadczona odpłatnie oraz za darmo;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator jest jednostką posiadającą wszelkie prawa do Aplikacji, rozumianego jako platformy informatycznej, i wszystkich znajdujących się na nim danych, rejestrowanych i utrzymywanych przez Administratora.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować.
3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi bezpłatnie.
4. Aplikacja dostępna jest w Internecie pod adresem: https://payzzer.com/ ;
5. Aplikacja jest narzędziem służącym do zarządzania finansami. Użytkownicy rejestrują operację finansowe w Rozliczeniu na podstawie których Administrator świadczy Usługi generując raporty oraz statystyki dla wprowadzonych danych.
6. Użytkownik może posiadać jedno lub więcej Rozliczeń.
7. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które nie są wyraźnie dozwolone przez Regulamin lub odpowiednie prawo, w szczególności działania mogące destabilizować pracę Aplikacji lub utrudniać dostęp do niego. Zabronione jest również podejmowanie działań krzywdzących Administratora lub innych Użytkowników oraz zagrażających ich prawom lub interesom.
8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik może korzystać z Aplikacji: Procesor 1000 MHz, Pamięć RAM: 1024 MB, Przeglądarka Chrome version 30.0.1599.101 lub nowszej, dostęp do sieci Internet, włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
9. Zaleca się Użytkownikowi chronienia danych umożliwiających dostęp do Konta użytkownika, takich jak login i hasło.
10. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta użytkownika innego Użytkownika.
11. Administrator dokona wszelkich starań by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Aplikacji w celu jej rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników, co najmniej na 12 godzin przed planowanym wyłączeniem.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do sporadycznych, krótkich przerw natury technicznej w dostępie do Aplikacji.

III. REJESTRACJA

1. Aby utworzyć Konto użytkownika w Aplikacji, Użytkownik musi poprawnie przejść proces rejestracji. Rozumie się przez to poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z akceptacją Regulaminu oraz weryfikacje podanego podczas rejestracji adresu e-mail poprzez zastosowanie się do instrukcji w wysłanej przez Aplikację wiadomości e-mail.
2. Proces rejestracji jest darmowy.
3. Każde nowoutworzone Konto użytkownika wiąże się z utworzeniem jednego Rozliczenia w darmowym wariancie Parametrów rozliczenia.

IV. UMOWA NA DOSTARCZANIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji możliwe jest dopiero po zawarciu umowy dotyczącej dostarczania usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem i może dotyczyć zarówno płatnych jak i bezpłatnych Usług oferowanych w Aplikacji przez Administratora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Część płatnych i bezpłatnych Usług może wymagać wcześniejszej rejestracji w Aplikacji. Użytkownik będzie informowany o tym, które typy Usług wymagają wcześniejszej rejestracji w ramach funkcjonowania Aplikacji.
2. Umowa zawierana jest podczas pierwszej (jakiejkolwiek) czynności wykonanej przez Użytkownika w Aplikacji.
3. Administrator powinien wyraźnie zaznaczać w Aplikacji które Usługi są płatne oraz określać metody płatności.

V. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług (w tym do definitywnego skasowania Konta użytkownika z całą jego zawartością) w przypadku, gdy Użytkownik rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Przed zaprzestaniem świadczenia Usług Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania oraz usunięcia naruszeń lub nieprawidłowości oraz udzieli mu w tym celu odpowiedniego terminu, z wyłączeniem sytuacji, w których Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy w sposób uniemożliwiający udzielenie ww. terminu.
2. Administrator zaprzestanie też świadczenia Usług, gdy:
a. Użytkownik zrezygnuje z Usług stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu;
b. świadczenie Usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora, o czym Administrator z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Użytkowników;
c. Użytkownik zażądał zaprzestania świadczenia Usług.
3. W odniesieniu do Usług w wersji płatnej, w przypadkach wymienionych w ustępie 1 powyżej wcześniej wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli zaprzestanie świadczenia Usługi w wersji płatnej nastąpiło z przyczyn wymienionych w ustępie 2 powyżej opłata wcześniej wniesiona zostanie zwrócona Użytkownikowi po potrąceniu części wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu, w którym Użytkownik korzystał z tej Usługi.
4. W przypadku Usług w wersji bezpłatnej Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania takich Usług Użytkownikowi i skasowania Konta użytkownika wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na Konto użytkownika przez okres co najmniej 180 dni.

VI. PŁATNOŚCI

1. Tylko Właściciel rozliczenia może zmienić Parametry rozliczenia poprzez zakup wyższego wariantu w cenie i na okres zdefiniowany w Cenniku.
2. W momencie gdy okres zakupionego wariantu Parametrów rozliczenia dobiegnie końca, Rozliczenie przechodzi na darmowy wariant Parametrów rozliczenia.
3. Użytkownik może odpłatnie utworzyć kolejne Rozliczenie w wybranym wariancie Parametrów rozliczenia w cenie i dla okresu zdefiniowanego w Cenniku.
4. Dostępne dla Użytkownika formy płatności to: Szybki przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Użytkownik zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy. Formularz przelewu jest wypełniany automatycznie.
5. Po potwierdzeniu i zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzyma informacje o pomyślnie aktywowanym wariancie Parametrów rozliczenia.
6. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej na wyraźne życzenie Użytkownika poprzez kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@payzzer.com.

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Administratora oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: admin@payzzer.com.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Administratora rozpatrywane.
4. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne.
6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres admin@payzzer.com.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aplikacja zawiera odnośniki do zewnętrznych portali. Administrator nie odpowiada za treści, dostępność i jakość materiałów publikowanych na zewnętrznych portalach. Użytkownicy są odpowiedzialni za dostosowywanie się do warunków użytkowania zewnętrznych portali.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Użytkownik akceptuje postanowienia Polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://payzzer.com/pl/polityka-prywatnosci .
4. Użytkownik akceptuje postanowienia Polityki Cookies dostępnej pod adresem: https://payzzer.com/pl/cookies .
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR. 1
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Odstąpienie od umowy prosimy kierować na adres pocztowy: admin@payzzer.com.
Przykładowa treść wiadomości:
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Usług wobec n4no.com, NIP 558-18-20-551 z datą zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data:
Adres e-mail podany podczas rejestracji: „.